សេវាទូទាត់តាមព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម

អត្ថប្រយោជន៍ បំពេញតម្រូវការការទូទាត់របស់សហគ្រាសដែលធ្វើជំនួញឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុង មធ...

Continue reading

Uncategorized

សេវាផ្សេងៗ ផ្គត់ផ្គង់ និងចេញមូលប្បទានប័ត្រ

អត្ថប្រយោជន៍ ជាមធ្យោបាយទូទាត់ដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ លោក​អ្នក​អាច​បង្ហាញ មូលប្បទានបត្រ​នៅ​សាខា​របស់​សាខមប៊ែង ...

Continue reading

Uncategorized

គណនីចរន្ត

លក្ខណៈពិសេស ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃបូកនឹងការប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ ដំណើរការបើកគណនីមានភាពងាយស្រួល រីករាយនឹងប្រតិបត្តិការ...

Continue reading

សេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័សបំផុត

អត្ថប្រយោជន៍ ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សរវាងប្រទេសកម្ពុជា – វៀតណាម និងឡាវមិនលើសពីមួយម៉ោង ដែល​រួមទាំង៖ + ការផ្ទេរ និងធ្វើប្រតិបត្តិការន...

Continue reading

Uncategorized

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

អត្ថប្រយោជន៍ ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិ របស់លោកអ្នក សាច់ញាតិ ដៃគូសហការ​ និងអ្នកផ្សេងៗទៀត។ អ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់រវាងធន...

Continue reading

សេវាផ្ទេរប្រាក់ Ria

អត្ថប្រយោជន៍ ទទួលបានប្រាក់ក្នុង រយៈពេល១០នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលអ្នកផ្ញើបានបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ញើប្រាក់រួច អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រកួត...

Continue reading

Uncategorized

សេវាទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រក្រៅប្រទេសរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម

អត្ថប្រយោជន៍ សុវត្ថិភាព និង បែបបទរហ័ស​ តម្លៃសេវាទាប លក្ខណៈពិសេស អាចធ្វើការទូទាត់ជាប្រាក់វៀតណាមដុង ឬប្រាក់ដុល្លារអាម...

Continue reading