សេវាទូទាត់តាមព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម

អត្ថប្រយោជន៍

  • បំពេញតម្រូវការការទូទាត់របស់សហគ្រាសដែលធ្វើជំនួញឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុង
  • មធ្យោបាយទូទាត់៖ Letter of credit (L/C), collection (D/P, D/A), telegraphic transfer (T/T).
  • រូបិយប័ណ្ណទូទាត់៖ ប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុង
  • តម្លៃសេវា៖ តាមតារាងតម្លៃរបស់ធនាគារសាខមប៊ែង

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • សហគ្រាសត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មទំនិញនិងសេវាកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម
  • បំពេញបែបបទផ្ទេរប្រាក់ និងភ្ជាប់ជាមួយឯកសាដែលពាក់ពន្ធ័
Start typing to see products you are looking for.