សេវាផ្ទេរប្រាក់ Ria

អត្ថប្រយោជន៍

  • ទទួលបានប្រាក់ក្នុង រយៈពេល១០នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលអ្នកផ្ញើបានបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ញើប្រាក់រួច
  • អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រកួតប្រជែងប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត
  • អតិថិជនអាចទទួលប្រាក់នៅគ្រប់សាខាទាំងរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង​ (ខេមបូឌា)

លក្ខណៈពិសេស

  • ទទួលបានប្រាក់ក្នុង រយៈពេលពេល១០នាទីក្រោយពេលដែលអ្នកផ្ញើបានបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ញើប្រាក់រួច។
  • មិនតម្រូវឱ្យមានគណនីនៅធនាគារ។
  • មិនគិតសេវាចំណាយពីអ្នកទទួល។
  • អាចទទួលប្រាក់ជាប្រាក់ដុល្លារ ឬប្រាក់រៀល។

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ​ ឬលិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព។
  • ផ្តល់លេខកូដសម្ងាត់ដែលអ្នកផ្ញើផ្ដល់ឱ្យដោយ​ Ria។
Start typing to see products you are looking for.