សេវាផ្សេងៗ ផ្គត់ផ្គង់ និងចេញមូលប្បទានប័ត្រ

អត្ថប្រយោជន៍

  • ជាមធ្យោបាយទូទាត់ដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអត្ថប្រយោជន៍
  • លោក​អ្នក​អាច​បង្ហាញ មូលប្បទានបត្រ​នៅ​សាខា​របស់​សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ​ណា​មួយ ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ការ​ទូទាត់ ឬ​នៅ​តាម​បណ្តាល​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដើម្បី​ស្នើ​សុំ​ប្រមូល មូលប្បទាន​បត្រ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​ជា​មួយ​សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
  • ម្ចាស់គណនីអាចស្នើសុំការចេញមូលប្បទានបត្រសម្រាប់ការទូទាត់
  • តម្លៃសេវាប្រកួតប្រជែង

លក្ខណៈពិសេស

  • មូលប្បទានបត្រត្រូវបានចេញចំពោះគណនីសន្សំ សម្រាប់បុគ្គល និងគណនីចរន្តសម្រាប់សាជីវកម្ម
  • អ្នកកាន់មូលប្បទានបត្រមានសិទ្ធិធ្វើការផ្ទេរបត្រ
  • មូលប្បទានបត្រចេញជាប្រាក់រៀល / ដុល្លារ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព របស់ម្ចាស់គណនី ឬអ្នកមានសិទ្ធិ
  • បំពេញបែបបទស្នើសុំការចេញមូលប្បទានបត្រ
  • បង្ហាញសៀវភៅមូលប្បទានបត្រចុងក្រោយជាមួយ និងហត្ថលេខាម្ចាស់គណនី ឬអ្នកមានសិទ្ធិ
Start typing to see products you are looking for.