សេវាទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រក្រៅប្រទេសរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម

អត្ថប្រយោជន៍

  • សុវត្ថិភាព និង បែបបទរហ័ស​
  • តម្លៃសេវាទាប

លក្ខណៈពិសេស

  • អាចធ្វើការទូទាត់ជាប្រាក់វៀតណាមដុង ឬប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • ការចេញមូលប្បទានប័ត្រនិងការទូទាត់អតិបរមា ១០,០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • មូលប្បទានប័ត្រដែលត្រូវទូទាត់
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ លិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព
Start typing to see products you are looking for.