ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុទំនើប សម្បូរបែបសម្រាប់អាជីវកម្ម

ស្នើសុំប័ណ្ណសាខមប៊ែង ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មពិសេសជាច្រើន តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុទំនើប សម្បូរបែបសម្រាប់អាជីវកម្ម

ផ្តល់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានភាបបត់បែនដល់បុគ្គលនិងអាជីវកម្ម

កម្មវិធីធនាគារចល័ត

តាមដាន និងគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់លោកអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង

ធ្វើប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិតមានភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព

USD/KHR:  4103/4118  |  AUD/KHR: 2993/3082  |  EUR/KHR: 4795/4887  |  JPY/KHR: 36.92/37.73  |  VND/KHR: 0.1780/0.1798  |  THB/KHR: 122.8/127.1  |  CNY/KHR: 633.2/638.0  |  AUD/USD: 0.7294/0.7484  |  EUR/USD: 1.1687/1.1867  |  USD/JPY: 109/111  |  USD/VND: 22900/23050  |  USD/THB: 32.40/33.40  |  USD/CNY: 6.460/6.500

ទាញយកកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់យើង

តាមដាន និងគ្រប់គ្រងគណនីរបស់លោកអ្នកងាយស្រួល គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង