សេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័សបំផុត

អត្ថប្រយោជន៍ ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សរវាងប្រទេសកម្ពុជា – វៀតណាម និងឡាវមិនលើសពីមួយម៉ោង ដែល​រួមទាំង៖ + ការផ្ទេរ និងធ្វើប្រតិបត្តិការន...

Continue reading

Uncategorized

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

អត្ថប្រយោជន៍ ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិ របស់លោកអ្នក សាច់ញាតិ ដៃគូសហការ​ និងអ្នកផ្សេងៗទៀត។ អ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់រវាងធន...

Continue reading

សេវាផ្ទេរប្រាក់ Ria

អត្ថប្រយោជន៍ ទទួលបានប្រាក់ក្នុង រយៈពេល១០នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលអ្នកផ្ញើបានបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ញើប្រាក់រួច អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រកួត...

Continue reading