សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

អត្ថប្រយោជន៍

  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិ របស់លោកអ្នក សាច់ញាតិ ដៃគូសហការ​ និងអ្នកផ្សេងៗទៀត។
  • អ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់រវាងធនាគារ ឬអន្តរធនាគារ។
  • កម្រៃសេវាមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង។

លក្ខណៈពិសេស

  • អ្នកអាចស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ជាប្រភេទប្រាក់ដុល្លារ ឬ​ជាប្រាក់រៀល
  • មិនកំណត់ទំហំទឹកប្រាក់ចំពោះការផ្ទេរ
  • ផ្ដល់ជូនចំពោះការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់អ្នកដែលមានគណនីនៅធនាគារ សាខមប៊ែង ដោយឥតគិតថ្លៃ។

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ អ្នកផ្ញើគ្រាន់តែផ្ដល់នូវពត៌មានត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកទទួល នាមត្រកូល ឈ្មោះ និងលេខគណនី។
  • ដើម្បីទទួលប្រាក់ អ្នកទទួលគ្រាន់ដែលបង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬលិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព។
Start typing to see products you are looking for.