សេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័សបំផុត

អត្ថប្រយោជន៍

 • ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សរវាងប្រទេសកម្ពុជា – វៀតណាម និងឡាវមិនលើសពីមួយម៉ោង ដែល​រួមទាំង៖
  + ការផ្ទេរ និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារសាខមប៊ែង
  + ការផ្ទេរប្រាក់ពីបណ្តាធនាគារផ្សេងៗ

លក្ខណៈពិសេស

 • ផ្ទេរប្រាក់ប្រកបដោយភាពងាយស្រួលរវាងប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវតាមរយៈ សាខា/ ចំណុចប្រតិបត្តិការទាំង ៥៦៤ នៅក្នុងតំបន់។
 • មានភាពងាយស្រួល និងរហ័សជាមួយនឹងតម្លៃសេវាប្រកួតប្រជែង
 • គោលបំណងនៃការផ្ទេរប្រាក់៖ ការទូទាត់ទំនិញនិងសេវា, ការដាក់ប្រាក់ដេញថ្លៃ, ការទូទាត់, ប្រាក់ចំណូលសហគ្រាស, ថ្លៃចុះបញ្ជីការិយាល័យ និងការបង្កើតនៅបរទេស, ការទូទាត់សងបំណុល, ការវិនិយោគ។ល។

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • អតិថិជនដែលមានតម្រូវការ​ផ្ទេរប្រាក់​រវាង​ប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ។
 • មានគណនីនៅធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា
 • បំពេញបែបបទផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសរបស់ធនាគារសាខមប៊ែង
 • ឯកសារបញ្ជាក់គោលបំណងនៃការផ្ទេរប្រាក់
Start typing to see products you are looking for.