ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្ថប្រយោជន៍

 • ជម្រើសដើម្បីទទួលការប្រាក់ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ឬនៅចុងកាលកំណត់
 • អាចទទួលបានការប្រាក់អាស្រ័យលើរយៈពេលដាក់ប្រាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ការបិទមុនកាល​កំណត់
 • បន្តដាក់ប្រាក់បញ្ញើនិងការប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលចុងកាលកំណត់ជាមួយនឹងពេលដាក់ប្រាក់ដដែល
 • វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់អាចប្រើប្រាស់ជាទ្រព្យធានាសម្រាប់ឥណទានរយៈពេលខ្លី បញ្ជាក់សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឬសម្រាប់សេវាធនាគារផ្សេងទៀត

លក្ខណៈពិសេស

 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ខ្មែរ/ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់បញ្ញើដំបូង៖ ៥០០​ ដុល្លារអាមេរិក​ ឬ​ ២,០០០,០០០ រៀល
 • រយៈពេលផ្ញើប្រាក់​មានចាប់ពី ១ខែ ដល់ ៣៦ខែ
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាគណនីប្រចាំខែ
 • មិនមាន​ការផាកពិន័យ​ចំពោះការបិទគណនីមុនកាលកំណត់
 • អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • អាជីវកម្មចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • ឯកសារផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម
 • ឯកសារបញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នកម្ចាស់គណនី
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.