គណនីចរន្ត

លក្ខណៈពិសេស

 • ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃបូកនឹងការប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ
 • ដំណើរការបើកគណនីមានភាពងាយស្រួល
 • រីករាយនឹងប្រតិបត្តិការគ្មានដែនកំណត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព
 • រីករាយនឹងការទូទាត់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ខ្មែរ/ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់បញ្ញើដំបូង៖
  + ១០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០០,០០០ រៀល (មិនប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រ)
  + ៣០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ១,២០០,០០០ រៀល (ប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រ)
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាគណនីប្រចាំខែ
 • ផ្ដល់ជូនរបាយការណ៍គណនីឥតគិតថ្លៃ
 • គ្រប់គ្រងសមតុល្យតាមរយៈសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃ និងសេវាធនាគារតាមអុីនធើណែត

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • អាជីវកម្មចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • ឯកសារផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម
 • ឯកសារបញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នកម្ចាស់គណនី
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.