ព័ត៌មាន

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារផ្សេង ជាមួយមុខងារ “ផ្ទេរប្រាក់់អន្តរធនាគារ”

Transfer money easily and conveniently with SC mBanking

ជាមួយមុខងារផ្ទេរប្រាក់អន្តរធនាគារ ការផ្ទេរប្រាក់ពិតជារឿងដ៏ងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកជាមួយ SC mBanking។ ដោយគ្រាន់តែចុចពីរបីប៉ក់លើទូរសព្ទប៉ុណ្ណោះ លោកអ្នកផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានយ៉ាងទាន់ចិត្ត ។ SC mBanking – ធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង!

ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់ SC mBanking ឥឡូវនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង៖ 023 223 423/0978 223 423

Leave a Reply

Your email address will not be published.