គម្រោងបង់រំលស់ការប្រាក់ ០%

អត្ថប្រយោជន៍ ឱកាសល្អ ដើម្បីបំពេញក្ដីសុបិនលោកអ្នកបានមកដល់ហើយ! នៅរង់ចាំអីទៀត? ងាយៗ!!! លោកអ្នកគ្រាន់តែជាម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទានវីសា សាខមប៊ែ...

Continue reading

សេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័សបំផុត

អត្ថប្រយោជន៍ ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សរវាងប្រទេសកម្ពុជា – វៀតណាម និងឡាវមិនលើសពីមួយម៉ោង ដែល​រួមទាំង៖ + ការផ្ទេរ និងធ្វើប្រតិបត្តិការន...

Continue reading

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

អត្ថប្រយោជន៍ ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិ របស់លោកអ្នក សាច់ញាតិ ដៃគូសហការ​ និងអ្នកផ្សេងៗទៀត។ អ្នកអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់រវាងធន...

Continue reading

សេវាផ្ទេរប្រាក់ Ria

អត្ថប្រយោជន៍ ទទួលបានប្រាក់ក្នុង រយៈពេល១០នាទីប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលអ្នកផ្ញើបានបំពេញទម្រង់បែបបទផ្ញើប្រាក់រួច អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រកួត...

Continue reading

ប្រាក់បញ្ញើព្រីមៀម

អត្ថប្រយោជន៍ ជម្រើសទទួលបានអត្រាប្រាក់ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ឬនៅចុងកាលកំណត់ វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើអាចប្រើប្រាស់ជាទ្រព្យធានា...

Continue reading

ប្រាក់បញ្ញើអនាគត

អត្ថប្រយោជន៍ ដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីដែលបានកំណត់ជាទៀងទាត់ ទទួលបានការប្រាក់អាស្រ័យទៅលើរយៈពេលដាក់ប្រាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់...

Continue reading