ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្ថប្រយោជន៍ ជម្រើសដើម្បីទទួលការប្រាក់ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ឬនៅចុងកាលកំណត់ អាចទទួលបានការប្រាក់អាស្រ័យលើរយៈពេលដាក់ប្រាក់ពិត...

Continue reading

សេវាទូទាត់តាមព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម

អត្ថប្រយោជន៍ បំពេញតម្រូវការការទូទាត់របស់សហគ្រាសដែលធ្វើជំនួញឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុង មធ...

Continue reading

សេវាផ្សេងៗ ផ្គត់ផ្គង់ និងចេញមូលប្បទានប័ត្រ

អត្ថប្រយោជន៍ ជាមធ្យោបាយទូទាត់ដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ លោក​អ្នក​អាច​បង្ហាញ មូលប្បទានបត្រ​នៅ​សាខា​របស់​សាខមប៊ែង ...

Continue reading

គណនីចរន្ត

លក្ខណៈពិសេស ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃបូកនឹងការប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ ដំណើរការបើកគណនីមានភាពងាយស្រួល រីករាយនឹងប្រតិបត្តិការ...

Continue reading

សេវាទូទាត់មូលប្បទានប័ត្រក្រៅប្រទេសរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម

អត្ថប្រយោជន៍ សុវត្ថិភាព និង បែបបទរហ័ស​ តម្លៃសេវាទាប លក្ខណៈពិសេស អាចធ្វើការទូទាត់ជាប្រាក់វៀតណាមដុង ឬប្រាក់ដុល្លារអាម...

Continue reading

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់បត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍ ដកប្រាក់ដើមដោយផ្នែកៗនៅពេលណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវការដោយមិនចាំបាច់បិទគណនី។ ទទួលបានការប្រាក់ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែ...

Continue reading

ឥណទានអាជីវកម្ម

អត្ថប្រយោជន៍ បំពេញគ្រប់តម្រូវការលើការបន្ថែមដើមទុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម ការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម ដើម្បីពង្រីកវិសា...

Continue reading