ប្រាក់បញ្ញើព្រីមៀម

អត្ថប្រយោជន៍

 • ជម្រើសទទួលបានអត្រាប្រាក់ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ឬនៅចុងកាលកំណត់
 • វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើអាចប្រើប្រាស់ជាទ្រព្យធានាសម្រាប់ឥណទានរយៈពេលខ្លី បញ្ជាក់សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ ឬ សម្រាប់សេវាកម្មធនាគារផ្សេងទៀត

លក្ខណៈពិសេស

 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ខ្មែរ / ដុល្លារអាមេរិក
 • ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បរមា៖ ១០០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០០,០០០,០០០ រៀល
 • កាលកំណត់៖ ១៣, ១៥, ១៨, ២៤, ៣៦, ៤៨, ៦០ ខែ
 • អតិថិជននឹងត្រូវបានគិតអត្រាការប្រាក់អាចចរចានៅពេលដកប្រាក់មុនកាលកំណត់

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និងជនបរទេស
 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្ថសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលិខិតឆ្លងដែនដែលនៅមានសុពលភាព
 • ធើ្វការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអត្រាការប្រាក់ដកមុនកាលកំណត់ជាមួយធនាគារ
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.