ព័ត៌មាន

កាន់តែងាយស្រួលជាមួយមុខងារជម្រើសភាសានៅលើ SC mBanking

  • ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានដំឡើងមុខងារជម្រើសភាសាក្នុងកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ ជាមួយជម្រើសភាសាយ៉ាងសំបូរបែបដែលមានដូចជាភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាវៀតណាមផងដែរ។

    Multi-languages function updated on SC mBanking

    ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់SC mBankingឥឡូវនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published.