ព័ត៌មាន

ចាក់សោកាតរបស់អ្នកតាមរយៈ SC mBanking

 • ជាមួយកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking គ្រប់យ៉ាងស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចបង្កកកាតភ្លាមៗដោយខ្លួនឯងតាមជំហានដូចខាងក្រោម៖

  1. ចូលក្នុងកម្មវិធី SC mBanking។
  2. ជ្រើសរើសមុខងារ “គណនីខ្ញុំ” ➡️ ជ្រើសរើស “កាត” ។
  3. ជ្រើសរើសកាតត្រូវចាក់សោរួចចុចប៊ូតុង “ចាក់សោ” ➡️ ចុចប៊ូតុង “ទទួលលេខ OTP” ។
  4. បំពេញលេខ OTP ដែលបានទទួល ➡️ ចុចប៊ូតុង “បន្ត” ជាការស្រេច។

  Lock your card via SC mBanking

  ចុះឈ្មោះ ទាញយក និងប្រើប្រាស់SC mBanking ឥឡូវនេះ

Leave a Reply

Your email address will not be published.