ឥណទានធានាដោយប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្ថប្រយោជន៍

 • បំពេញតម្រូវការដើមទុនរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់បិទគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់របស់អ្នកនៅធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា
 • ដំណើរការវាយតំលៃ និងការអនុម័តផ្ដល់ឥណទានមានភាពឆាប់រហ័ស
 • លោកអ្នកអាចសងត្រឡប់មកវិញបានគ្រប់ពេលវេលា
 • នៅតែទទួលបាន​ការប្រាក់ពេញលេញនៅចុង​កាលកំណត់នៃការផ្ញើប្រាក់

លក្ខណៈពិសេស

 • ផ្ដល់ឥណទានរហូតដល់ ១០០% នៃចំនួនប្រាក់បញ្ញើសរុប
 • ជម្រើសនៃ​រូបិយវត្ថុ អាស្រ័យទៅលើ​រូបិយវត្ថុដែលដាក់ផ្ញើនៅធនាគារ
 • អាត្រាការប្រាក់​ទាប
 • ទ្រព្យធានា៖ វិញ្ញាបនបត្រដាក់ប្រាក់​បញ្ញើ
 • រយៈពេលឥណទាន អាស្រ័យលើ​កាលកំណត់នៃការផ្ញើប្រាក់ និងអាចចរចាបាន​

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/ លិខិតឆ្លងដែន​ដែលមានសុពលភាព​ (ទិដ្ឋាការមានសុពលភាពសម្រាប់​ជនបរទេស)
 • ឯកសារលើទ្រព្យបញ្ចាំ (វិញ្ញាបនបត្រដាក់ប្រាក់​បញ្ញើច្បាប់ដើម)
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.