ឥណទានគេហដ្ឋាន

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុល្អបំផុតដែលសមស្របសម្រាប់ការទិញផ្ទះ ការសាងសង់ ឬជួសជុលគេហដ្ឋាន
 • អត្រាការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ក្នុងករណីលោកអ្នកទិញផ្ទះនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលសហការជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា លោកអ្នកអាចប្រើផ្ទះនោះជាទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ឥណទាន

លក្ខណៈពិសេស

 • វិធីសាស្រ្តបង់ត្រឡប់​ និងរយៈពេលឥណទាន​មានភាពបត់បែនសមស្របតាមតម្រូវការ
 • ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់ ៧០% នៃតម្លៃផ្ទះដែលអ្នកកំពុងទិញ ឬតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ទ្រព្យបញ្ចាំ៖​ អចលនទ្រព្យ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬលិខិតឆ្លងដែន/ សៀវភៅគ្រួសារ/ សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី និងប្ដី/ប្រពន្ធ
 • ឯកសារបញ្ជាក់គោលបំណងនៃការខ្ចី
 • របាយការណ៍ចំណូលចំណាយ​ និងសមត្ថភាពនៃការសងត្រឡប់
 • ឯកសារ​លើអចលនទ្រព្យដែលត្រូវទិញ/ ប្ដូរ (កិច្ចសន្យាទិញលក់ កិច្ចសន្យាកក់ប្រាក់ តារាងតម្លៃ ។ល។)
 • ឯកសារលើទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.