ព័ត៌មាន

ការផ្តល់ជូនពិសេសជាងគេ សម្រាប់រដូវកាលជាវទំនិញអនឡាញប្រចាំឆ្នាំ!

ទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ២០% ភ្លាមៗនៅថ្ងៃ BLACK FRIDAY (ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា) សម្រាប់ប្រតិបតិ្តការទិញទំនិញយ៉ាងតិច ១០០ដុល្លារតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (ទឹកប្រាក់សងមកវិញជាអតិបរមាទឹក រហូតដល់ ៣០ដុល្លារ)(*)។

(*) ការផ្តល់ជូនមានចំនួនមានកំណត់ មកមុនបានមុនរហូតដល់អស់ពីស្តុក។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់មានប័ណ្ណឥណទានវីសា ធនាគារ សាខមប៊ែង? សូមកុំភ្លេចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ ដោយឥតគិតថ្លៃសេវាប្រចាំឆ្នាំដំបូង ដែលអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃ ៣១/១២/២០២០ និងរីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនដ៏អស្ចារ្យ!

HOTTEST ONLINE SHOPPING OFFER IN THE YEAR!

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការហៅមកកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ 023 223 423

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

Leave a Reply

Your email address will not be published.