ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់បត់បែន

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដកប្រាក់ដើមដោយផ្នែកៗនៅពេលណាមួយដែលលោកអ្នកត្រូវការដោយមិនចាំបាច់បិទគណនី។
 • ទទួលបានការប្រាក់ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដក។

លក្ខណៈពិសេស

 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ប្រាក់រៀល / ដុល្លារអាមេរិក
 • ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បរមា៖ ៥០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ
  ២០០,០០០,០០០ រៀល
 • កាលកំណត់៖ ១៣, ១៥, ១៨, ២៤, ៣៦,​​ ៤៨, ៦០ ខែ
 • អាចដកប្រាក់ដើមមុនកាលកំណត់ដោយផ្នែកៗ ឬទាំងអស់
  គ្រប់ពេលតាមតម្រូវការ។

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា និងជនបរទេស
 • អនុវត្តចំពោះអតិថិជននីតិបុគ្គល និងឯកត្តបុគ្គល
 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងលិខិតឆ្លងដែននៅមានសុពលភាព
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.