ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្ថប្រយោជន៍

 
 • ជម្រើសដើម្បីទទួលការប្រាក់ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ឬនៅចុងកាលកំណត់
 • អាចទទួលបានការប្រាក់អាស្រ័យលើរយៈពេលដាក់ប្រាក់ពិតប្រាកដសម្រាប់ការបិទមុនកាល​កំណត់
 • បន្តដាក់ប្រាក់បញ្ញើនិងការប្រាក់របស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅចុងកាលកំណត់ជាមួយនឹងរយៈពេលដាក់ប្រាក់ដដែល
 • វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់អាចប្រើប្រាស់ជាទ្រព្យធានាសម្រាប់ឥណទានរយៈពេលខ្លី បញ្ជាក់សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានប្រាក់ចំណេញកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ការសន្សំរបស់លោកអ្នក

លក្ខណៈពិសេស

 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ខ្មែរ/ ដុល្លារអាមេរិក
 • ប្រាក់បញ្ញើដំបូង៖ ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ២,០០០,០០០ រៀល
 • រយៈពេលដាក់ប្រាក់មានចាប់ពី ១ខែ ដល់ ៦០ខែ
 • ឥតគិតថ្លៃសេវាគណនីប្រចាំខែ
 • មិនមានការផាកពិន័យចំពោះការបិទគណនីមុនកាលកំណត់
 • អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ( សូមមើលតារាងអត្រាការប្រាក់ )

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា​ និងជនបរទេស
 • មានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើងទៅ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ និងលិខិតឆ្លងដែននៅមានសុពលភាព
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.