ថ្លៃសេវា

កម្រៃសេវាទូទាត់

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវកម្រៃសេវាទូទាត់ សមរម្យ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងនៃកម្រៃសេវាទូទាត់របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា៖

ប្រភេទ

អត្រា

កម្រៃសេវាអប្បបមា

កម្រែប្រព័ន្ធ

ផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស

0.17%​
(*)

USD
10.00

USD
15.00

ផ្ទេរក្នុងស្រុក

0.05%
– 0.10%

USD
5.00

 –

ផ្ទេរចូល

0 –
0.02%

0 –
USD 5.00

 –

ការផ្ទេរដោយផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង

0.125%
– 0.25%

USD
50.00

 –

ការចេញធានារ៉ាប់រង

0.15%

USD
50.00

USD
50.00

ការទូរទាត់ការធានារ៉ាប់រង

0.15%

USD
20.00

 –

ការចុះថ្លៃសម្រាប់ឯកសារធានារ៉ាប់រង

 –

ការធានារ៉ាប់រង

0.15%
-0.30%

USD
50.00

USD
50.00

សម្គាល់៖