អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល

រូបិយប័ណ្ណបរទេស

កូដ

ទិញចូល

លក់ចេញ

សាច់ប្រាក់

ផ្ទេរ

សាច់ប្រាក់

ផ្ទេរ

ដុល្លារអាមេរិក

USD

4101

4101

4116

4116

ដុល្លារអូស្រ្តាលី

AUD

2960

2990

N/A

3079

អឹុរ៉ូ

EUR

4757

4805

N/A

4897

យេនជប៉ុន

JPY

N/A

36.87

N/A

37.69

ដុងវៀតណាម

VND

0.1709

0.178

0.1869

0.1798

បាតថៃ

THB

N/A

123

N/A

127

យ៉ន់ចិន

CNY

N/A

632

N/A

636

អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត

រូបិយប័ណ្ណបរទេស

ទិញចូល

លក់ចេញ

កូដ

សាច់ប្រាក់

ផ្ទេរ

សាច់ប្រាក់2

ផ្ទេរ3

AUD/USD

0.7216

0.729

N/A

0.748

EUR/USD

1.1599

1.1717

N/A

1.1897

USD/JPY

N/A

109.22

N/A

111.22

USD/VND

21973

22890

23957

23040

USD/THB

N/A

32.35

N/A

33.35

USD/CNY

N/A

6.4726

N/A

6.5126

សម្គាល់៖