ឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់

អត្ថប្រយោជន៍

  • បំពេញគ្រប់តម្រូវការរបស់លោកអ្នក
  • ឯកសារឥណទានងាយស្រួល អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

លក្ខណៈពិសេស

  • ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
  • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
  • រយៈពេលខ្ចីអតិបរមា ៥ ឆ្នាំ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន/ សៀវភៅគ្រួសារ/ សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី និងប្ដី/ប្រពន្ធ និងអ្នកធានា (ប្រសិនបើមាន)
  • ឯកសារបញ្ជាក់ចំណូល និងសមត្ថភាពនៃការសងត្រឡប់
  • ឯកសារទ្រព្យដាក់បញ្ចាំ
Start typing to see products you are looking for.