ទិញគេហដ្ឋាននៅបុរី សិរីស៊ីធី តាមរយៈឥណទានគេហដ្ឋាន របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

ឥឡូវ​នេះ​អតិថិជន​អាច​ទិញ​គេហដ្ឋាន​ក្នុង​ក្តី​ស្រមៃ​របស់​លោក​អ្នក​នៅ​បុរី សិរីស៊ីធី តាមរយៈ ឥណទាន​គេហដ្ឋាន ​របស់​ធនាគារ សា​ខម​ប៊ែង ខេម​បូ...

Continue reading