ឥណទានរថយន្ត

អត្ថប្រយោជន៍

 • ដោះស្រាយបញ្ហាគ្មានសាច់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនសម្រាប់ទិញរថយន្ត ដោយអាចបង់រំលស់ប្រចាំខែជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
 • ទទួលបានរថយន្តតាមបំណងប្រាថ្នា ដែលអាចសម្រួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃ

លក្ខណៈពិសេស

 • ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់ ៧០% នៃតម្លៃរថយន្តដែលអ្នកកំពុងទិញ ឬតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ដំណើរការឥណទាន និងការអនុម័តមានភាពឆាប់រហ័ស
 • ទ្រព្យបញ្ចាំ៖ អចលនទ្រព្យ/រថយន្តបានទិញ
 • ឯកសារតម្រូវមានភាពបត់បែន

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន/ សៀវភៅគ្រួសារ/ សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី និងប្ដី/ប្រពន្ធ
 • ឯកសារបញ្ជាក់គោលបំណងនៃការខ្ចី
 • របាយការណ៍ចំណូលចំណាយ និងសមត្ថភាពនៃការសងត្រឡប់
 • ឯកសារលើរថយន្តដែលត្រូវទិញ/ ប្ដូរ (កិច្ចសន្យាទិញលក់ កិច្ចសន្យាកក់ប្រាក់ តារាងតម្លៃ ។ល។)
 • ឯកសារលើទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.