ឥណទានអាជីវកម្ម

អត្ថប្រយោជន៍

 • បំពេញគ្រប់តម្រូវការលើការបន្ថែមដើមទុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម ការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម ដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពផលិតកម្មនិង​បង្កើនការប្រកួតប្រជែង
 • ដំណើរការវាយតំលៃ និងការអនុម័តផ្ដល់ឥណទានមានភាពឆាប់រហ័ស

លក្ខណៈពិសេស

 • គ្មានដែនកំណត់ ផ្អែកលើផែនការអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន មូលធនស្វ័យហិរញ្ញវត្ថុ សមត្ថភាពទូទាត់បំណុល និងសមត្ថភាពផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារសាខមប៊ែង។
 • ទំហំឥណទាន រហូតដល់ ៧០% នៃទ្រព្យបញ្ចាំ (អតិបរមា៨៥% នៃតម្លៃគម្រោងសរុប)
 • រយៈពេលផ្តល់ឥណទាន៖ អាស្រ័យទៅលើវដ្តអាជីវកម្ម ប្រាក់បម្រុងសម្រាប់លំហូរសាច់ប្រាក់ រយៈពេលសងត្រលប់នៃគម្រោងវិនិយោគ និងសមត្ថភាពទូទាត់បំណុលរបស់អតិថិជន។
 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ប្រាក់រៀល/ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ការប្រាក់ប្រកួតប្រជែង
 • ទ្រព្យបញ្ចាំ៖ អចលនទ្រព្យ
 • វិធីសាស្រ្តផ្ដល់ឥណទាន៖ ស្របទៅតាមលំហូរសាច់ប្រាក់/ សមត្ថភាពទូទាត់បំណុលរបស់អតិថិជន

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន/ សៀវភៅគ្រួសារ/ សៀវភៅស្នាក់នៅរបស់អ្នកខ្ចី និងប្ដី/ប្រពន្ធ
 • ឯកសារបញ្ជាក់គោលបំនងនៃការខ្ចី
 • របាយការណ៍ចំណូលចំណាយ និងសមត្ថភាពនៃការសងត្រឡប់
 • ឯកសារលើទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.