ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្ថប្រយោជន៍ ជម្រើសដើម្បីទទួលការប្រាក់ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស ឬនៅចុងកាលកំណត់ អាចទទួលបានការប្រាក់អាស្រ័យលើរយៈពេលដាក់ប្រាក់ពិត...

Continue reading

សេវាទូទាត់តាមព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម

អត្ថប្រយោជន៍ បំពេញតម្រូវការការទូទាត់របស់សហគ្រាសដែលធ្វើជំនួញឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រាក់រៀលនិងប្រាក់ដុង មធ...

Continue reading

Uncategorized

សេវាផ្សេងៗ ផ្គត់ផ្គង់ និងចេញមូលប្បទានប័ត្រ

អត្ថប្រយោជន៍ ជាមធ្យោបាយទូទាត់ដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ លោក​អ្នក​អាច​បង្ហាញ មូលប្បទានបត្រ​នៅ​សាខា​របស់​សាខមប៊ែង ...

Continue reading

គណនីចរន្ត

លក្ខណៈពិសេស ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃបូកនឹងការប្រាក់បន្ថែមប្រចាំខែ ដំណើរការបើកគណនីមានភាពងាយស្រួល រីករាយនឹងប្រតិបត្តិការ...

Continue reading

គម្រោងបង់រំលស់ការប្រាក់ ០%

អត្ថប្រយោជន៍ ឱកាសល្អ ដើម្បីបំពេញក្ដីសុបិនលោកអ្នកបានមកដល់ហើយ! នៅរង់ចាំអីទៀត? ងាយៗ!!! លោកអ្នកគ្រាន់តែជាម្ចាស់ប័ណ្ណឥណទានវីសា សាខមប៊ែ...

Continue reading

សេវាផ្ទេរប្រាក់រហ័សបំផុត

អត្ថប្រយោជន៍ ការផ្ទេរប្រាក់រហ័សរវាងប្រទេសកម្ពុជា – វៀតណាម និងឡាវមិនលើសពីមួយម៉ោង ដែល​រួមទាំង៖ + ការផ្ទេរ និងធ្វើប្រតិបត្តិការន...

Continue reading