ឥណទានសម្រាប់កសិកម្ម

អត្ថប្រយោជន៍

 • ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទាំងអស់លើការបន្ថែមដើមទុនរបស់បុគ្គល ឬគ្រួសារក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មដូចជា: កសិកម្ម សិប្បកម្ម និងនេសាទ។
 • លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យដើម្បីវិនិយោគទៅលើផលិតផលកសិកម្ម គ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ និងយានដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការពង្រីកទំហំផលិតកម្ម។

លក្ខណៈពិសេស

 • ទំហំឥណទាន​ រហូតដល់ ៦០% នៃទ្រព្យបញ្ចាំ​ (៧០% នៃតម្លៃគម្រោងសរុប)
 • រយៈពេលផ្តល់ឥណទាន មានភាពបត់បែន​ទៅតាម​គម្រោងខ្ចីរបស់អតិថិជន​
 • វិធីសាស្រ្តប្រមូលឥណទាន៖ កម្រិតបន្ទាត់ឥណទាន/ ឥណទានរយៈពេល​វែង​និងមធ្យម
 • ជម្រើសរូបិយវត្ថុ៖ ប្រាក់រៀល/ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
 • ទ្រព្យបញ្ចាំ៖​ អចលនទ្រព្យ

លក្ខខណ្ឌ និងឯកសារតម្រូវ

 • ឯកសារបញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នកខ្ចី
 • ឯកសារបញ្ជាក់គោលបំនងនៃការខ្ចី
 • របាយការណ៍ចំណូលចំណាយ
 • ឯកសារទ្រព្យបញ្ចាំ
 • ឯកសារផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា
Start typing to see products you are looking for.